Privacy

Privacy verklaring

Privacy verklaring

 

Privacyverklaring Stichting Budget Support Assen

 

Stichting Budget Support Assen zet zich in voor mensen die het financieel en daardoor ook vaak sociaal moeilijk hebben.

 

Wij helpen u niet door geld te geven, maar wel met praktische zaken. We geven bijvoorbeeld tips om  uitgaven aan te passen op de inkomsten. We verlenen ook hulp bij het bijhouden van het huishoudboekje, misschien kunnen we u  leren op een andere manier met geld om te gaan. We vullen, als het nodig is, samen met u formulieren in, nemen contact op met instanties, schrijven brieven, verwijzen soms door, kortom: we doen samen met u gewoon wat nodig is! Wij laten niemand er alleen voor staan!

Om ons werk te kunnen uitvoeren verwerken wij persoonsgegevens. Daarnaast maken wij op onze website gebruik van cookies. Via onze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van stichting Budget Support Assen en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Stichting Budget Support Assen gaat op een zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Stichting Budget Support Assen is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar:
Stichting Budget Support Assen
A.H.G. Fokkerstraat 24
9403 AP Assen
email: administratie@budgetsupport.nl
telefoon: 06-48466088

Voor welke doeleinden verwerkt stichting Budget Support Assen persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het voeren van de deelnemers-, vrijwilligers- en donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • het realiseren van een goede koppeling tussen deelnemer en vrijwilliger in het kader van de vrijwilligersactiviteiten;
 • het bevragen van deelnemers, vrijwilligers en donateurs en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering; – het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Stichting Budget Support Assen verwerkt persoonsgegevens via onder andere de administratie en onze website. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van stichting Budget Support Assen en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het betreffende doel of de afgesproken activiteit. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.

Het kan voorkomen dat in bepaalde gevallen uw gegevens, geanonimiseerd, gebruikt zullen worden ten behoeve van statistische analyses en rapportages.

Welke persoonsgegevens worden verzamelt?

Stichting Budget Support Assen verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • leeftijd of geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • zo nodig: andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de activiteit waarvoor je je hebt aangemeld;

stichting Budget Support Assen verzamelt persoonsgegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de AVG.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Stichting Budget Support Assen biedt een nieuwsbrief waarmee onze donateurs, leden en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. De verzendlijst van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt stichting Budget Support Assen voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Stichting Budget Support Assen gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Wij delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van stichting Budget Support Assen kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Om uw persoonlijke gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past stichting Budget Support Assen passende beveiligingstechnologie toe. Als u  gegevens aan ons doorgeeft gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (poging tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Stichting Budget Support Assen neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting Budget Support Assen kan uw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer u daar zelf toestemming voor hebt gegeven.
Stichting Budget Support verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Datalekken
Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij u als betrokkene.

Bewaartermijnen
Stichting Budget Support Assen bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Uw rechten als betrokkene zijn:

 • recht van informatie;
 • recht op inzage;
 • recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming;
 • recht op dataportabiliteit;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van de verwerking.

Voor het uitoefenen van (een van deze) rechten, kunt u  een verzoek richten aan Stichting Budget Support Assen. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart of anderszins onleesbaar voor stichting Budget Support maakt.

Stuur uw verzoek naar:
Stichting Budget Support Assen
A.H.G. Fokkerstraat 24
9403 AP Assen
email: administratie@budgetsupport.nl
telefoon: 06-48466088

U kunt ook, als u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw  persoonsgegeven, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Clickgedrag 

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren
Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw  eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Noodzakelijk/functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website.

Analytische cookies
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.

Privacy beleid van derden

Op de website van stichting Budget Support Assen kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de stichting Budget Support behorende websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom  altijd om u op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor bovengenoemd telefoonnummer of (e-mail) adres gebruiken

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 november 2019.

Stichting Budget Support Assen behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Stuur ons een bericht

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op